अज्ञानामध्ये जे कर्म होते तेच दुःखाचे कारण

“ स्वर्वेद  हा विहंगम योगाचा सैध्दांतिक सदग्रंथ आहे याची मालिका “आज दिनांक” मध्ये रोज खास वाचकांसाठी.

“घराघरात स्वर्वेद,मनामनांत स्वर्वेद, जनमनांत स्वर्वेद”

आजचा दोहा 

दुख कारण अज्ञान है, दुख कारण मय पाप ।

होय कर्म अज्ञान में, सो कारण दुख माप ।।४५।।

(स्वर्वेद पंचम मण्डल एकादश अध्याय) ०५/११/४५

मूळ भाष्याचा मराठी अनुवाद :

दुःखाचे कारण अज्ञान आहे, ज्यामुळे पाप होते तसेच  अज्ञानामध्ये जे कर्म होते तेच दुःखाचे कारण आहे.

संदर्भ :  स्वर्वेद

हा ग्रंथ तुम्हाला हवा असल्यास वाॅट्स‌ॲप करा ८५५४८८३१६६.

www.vihangamyoga.org