ज्याने  प्रभूभक्ती जाणली नाही तो मुख्य उद्देशहीन :”घराघरात स्वर्वेद,मनामनांत स्वर्वेद, जनमनांत स्वर्वेद”

“ स्वर्वेद ” हा विहंगम योगाचा सैध्दांतिक सदग्रंथ आहे याची मालिका “आज दिनांक” मध्ये रोज खास वाचकांसाठी. “घराघरात स्वर्वेद,मनामनांत स्वर्वेद, जनमनांत स्वर्वेद” आजचा दोहा मानव

Read more