सर्व कामनांचा त्याग करून एकमात्र परमेश्वराची भक्ती करा:स्वर्वेद चतुर्थ मण्डल षष्ठ अध्याय

“ स्वर्वेद ” हा विहंगम योगाचा सैध्दांतिक सदग्रंथ आहे याची मालिका “आज दिनांक” मध्ये रोज खास वाचकांसाठी. आजचा दोहा श्वाॅंसा महॅंग अमूल्य है, गिन गिन

Read more