खरीप पिकांसाठी प्रधानमंञी पीक विमा योजना

सुनील चव्हाण  भाप्रसे, M.Sc. (Agri) जिल्हाधिकारी,औरंगाबाद. सन 2022-23 पासून शासनाने औरंगाबाद जिल्हयात  भारतीय कृषि विमा ही कंपनी खरीप व रब्बी हंगामासाठी निश्चित

Read more