‘पसायदान’ जगाच्या पाठीवर तत्त्वज्ञान मांडणारे – महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात

अलिबाग:- पसायदान हे काव्य जगाच्या पाठीवर तत्त्वज्ञान मांडणारे असून त्यातील सार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्य घटनेत मांडला

Read more