राज्यात कोरोना रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९२.४९ टक्क्यांवर

मुंबई, दि. १६ : राज्यात आज ३,००१ रुग्ण बरे होऊन घरी परतले. आजपर्यंत एकूण १६,१८,३८० करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी.  यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate९२.९ % एवढे झाले आहे. २,५३५ नवीन रुग्णांचे निदान झाले तर ६० कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद .सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.६३ % एवढा आहेसध्या राज्यात ७,४८,२२६ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ५,३९५ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

ाज्यातील ऍक्टीव्ह रुग्ण  –

राज्यात आज रोजी एकूण ८४,३८६ ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

अ.क्र.जिल्हाबाधित रुग्णबरे झालेले रुग्णमृत्यूइतर कारणामुळे झालेले मृत्यूऍक्टिव्ह रुग्ण
मुंबई२७०११९२४५७३४१०५८५७६७१३०३३
ठाणे२३१५६९२१२३६८५३९४४६१३७६१
पालघर४४०७६४२००१९२९११११३५
रायगड६१३०९५६८१९१४३९३०४५
रत्नागिरी१००८१९१३४३७७ ५७०
सिंधुदुर्ग५२१४४८१०१३७२६६
पुणे३४२२५५३१८६५७७१६५३३१६४००
सातारा५०२७१४४७३६१५६०३९६६
सांगली४७९०२४४८७७१७०५१३१८
१०कोल्हापूर४८२०१४६१९६१६६२३४०
११सोलापूर४६८३८४३३०३१५६४१९६६
१२नाशिक१००४४९९५८०९१६४७२९९२
१३अहमदनगर५९३१४५४०५५९१९४३३९
१४जळगाव५४२१४५१८४९१३७०९८७
१५नंदूरबार६६९१६०९६१४६४४८
१६धुळे१४५२४१४०३१३३८१५३
१७औरंगाबाद४३५३८४१२९७१०३४१३११९४
१८जालना११२८२१०६११३०१३६९
१९बीड१५२१४१३६२४४५८११२७
२०लातूर२१४१०१९८४७६४१९१९
२१परभणी६९१३६०७३२४८११५८१
२२हिंगोली३८०३३२२३७६ ५०४
२३नांदेड१९६६०१७५२३५९७१५३५
२४उस्मानाबाद१५८५६१४३३२५१३१०१०
२५अमरावती१७६५७१६२५१३५११०५३
२६अकोला८८९२८३३३२९१२६३
२७वाशिम५९५४५६७९१४६१२७
२८बुलढाणा११३२५१०२३७१८६८९८
२९यवतमाळ११५५४१०७६४३३२४५४
३०नागपूर१०८८२३१०३१५२२८८०१५२७७६
३१वर्धा७३२५६६१७२१८४८८
३२भंडारा९९६७८७८८२१२ ९६७
३३गोंदिया१०९४९९९४०११९८८४
३४चंद्रपूर१८२७५१५२५८२८६ २७३१
३५गडचिरोली६४७१५९२८५१४९१
 इतर राज्ये/ देश१८८२४२८१५७१२९६
 एकूण१७४९७७७१६१८३८०४६०३४९७७८४३८६

(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.)

करोना बाधित रुग्ण –

आज राज्यात २,५३५ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या १७,४९,७७७ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे

अ.क्रजिल्हा महानगरपालिकाबाधित रुग्णमृत्यू
दैनंदिनएकूणदैनंदिनएकूण
मुंबई महानगरपालिका४०९२७०११९१२१०५८५
ठाणे३३०२३१५६९५३९४
ठाणे मनपा
नवी मुंबई मनपा
कल्याण डोंबवली मनपा
उल्हासनगर मनपा
भिवंडी निजामपूर मनपा
मीरा भाईंदर मनपा
पालघर१३४४०७६९२९
१०वसईविरार मनपा
११रायगड३९६१३०९१४३९
१२पनवेल मनपा
 ठाणे मंडळ एकूण७९१६०७०७३१८१८३४७
१३नाशिक३३२१००४४९१६४७
१४नाशिक मनपा
१५मालेगाव मनपा
१६अहमदनगर१३०५९३१४९१९
१७अहमदनगर मनपा
१८धुळे१४५२४३३८
१९धुळे मनपा
२०जळगाव२६५४२१४१३७०
२१जळगाव मनपा
२२नंदूरबार१९६६९११४६
 नाशिक मंडळ एकूण५०९२३५१९२४४२०
२३पुणे३७८३४२२५५७१६५
२४पुणे मनपा
२५पिंपरी चिंचवड मनपा
२६सोलापूर१३७४६८३८१५६४
२७सोलापूर मनपा
२८सातारा४५५०२७११५६०
 पुणे मंडळ एकूण५६०४३९३६४१३१०२८९
२९कोल्हापूर२४४८२०११६६२
३०कोल्हापूर मनपा
३१सांगली२९४७९०२१७०५
३२सांगली मिरज कुपवाड मनपा
३३सिंधुदुर्ग५२१४१३७
३४रत्नागिरी१००८१३७७
 कोल्हापूर मंडळ एकूण६३१११३९८३८८१
३५औरंगाबाद३३४३५३८१०३४
३६औरंगाबाद मनपा
३७जालना३२११२८२३०१
३८हिंगोली३८०३७६
३९परभणी१२६९१३२४८
४०परभणी मनपा
 औरंगाबाद मंडळ एकूण७७६५५३६१६५९
४१लातूर३२२१४१०६४१
४२लातूर मनपा
४३उस्मानाबाद३६१५८५६५१३
४४बीड८११५२१४४५८
४५नांदेड१११९६६०५९७
४६नांदेड मनपा
 लातूर मंडळ एकूण१६०७२१४०१४२२०९
४७अकोला८८९२२९१
४८अकोला मनपा
४९अमरावती१०१७६५७३५१
५०अमरावती मनपा
५१यवतमाळ२३११५५४३३२
५२बुलढाणा१९११३२५१८६
५३वाशिम२८५९५४१४६
 अकोला मंडळ एकूण८६५५३८२१३०६
५४नागपूर९०१०८८२३२८८०
५५नागपूर मनपा
५६वर्धा३१७३२५२१८
५७भंडारा४३९९६७२१२
५८गोंदिया२६१०९४९११९
५९चंद्रपूर४८१८२७५२८६
६०चंद्रपूर मनपा
६१गडचिरोली४९६४७१५१
 नागपूर एकूण२८७१६१८१०३७६६
 इतर राज्ये /देश१८८२१५७
 एकूण२५३५१७४९७७७६०४६०३४

(टीप– आज नोंद झालेल्या एकूण ६० मृत्यूंपैकी २७ मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर ४ मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित २९ मृत्यू हे एक आठवडयापूर्वीच्या कालावधीतील आहेत. हे २९ मृत्यू हे पुणे -९,नांदेड -८, नाशिक -६, गोंदिया -३, कोल्हापूर – १,  रायगड- १ आणि  बुलढाणा- १ असे आहेत.