राज्यात रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९१.०७ टक्क्यांवर

मुंबई, दि. ५ नोव्हेंबर : राज्यात आज ११,२७७ रुग्ण बरे होऊन घरी, आतापर्यंत एकूण १५,५१,२८२ करोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी.  यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate९१.०७ % एवढे झाले आहे.

  • आज राज्यात ५,२४६ नवीन रुग्णांचे निदान.
  • राज्यात आज ११७ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद .सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.६३ % एवढा आहे.
  • आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या ९२,५०,२५४ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी १७,०३,४४४ (१८.४२ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत.
  • सध्या राज्यात १२,५२,७५८ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर १२,००३ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

राज्यातील ऍक्टीव्ह रुग्ण  –

राज्यात आज रोजी एकूण १,०६,५१९ ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

अ.क्र.जिल्हाबाधित रुग्णबरे झालेले रुग्णमृत्यूइतर कारणामुळे झालेले मृत्यूऍक्टिव्ह रुग्ण
मुंबई२६१६८१२३४५५११०३७७६३७१६११६
ठाणे२२६१०९२०४६९०५२३७४४१६१३८
पालघर४३३९५४०१६३८८१२३४३
रायगड६०२७२५५०७५१४२८३७६३
रत्नागिरी१००३७८५४८३७३१११६
सिंधुदुर्ग५०९९४४५५१३३५११
पुणे३३६९८२३०६२०८६९९०३३२३७५१
सातारा४८६१९४३२७४१४३९३८९७
सांगली४७३६७४३३३०१६६३२३७२
१०कोल्हापूर४७४६७४५५५४१६५२२५८
११सोलापूर४४९५९४१२२३१५०७२२२४
१२नाशिक९६९८५९१५०७१५९७३८८०
१३अहमदनगर५७१३८५१७१६८९१४५३०
१४जळगाव५३७८६५०९६०१३६११४५७
१५नंदूरबार६४७०५९६७१४२३६०
१६धुळे१४३०८१३७०७३३५२६४
१७औरंगाबाद४२७०१४०५४४९८४१३११६०
१८जालना१०६९५९९५२२९६४४६
१९बीड१४२९९१२७५२४३११११२
२०लातूर२०९८०१८७२५६२३१६२९
२१परभणी६७६१५९१९२३८११५९३
२२हिंगोली३७०१३१०८७६५१७
२३नांदेड१९३९३१७०४२५५९१७८७
२४उस्मानाबाद१५५३२१३८९०५०४११३७
२५अमरावती१७१९३१५८८०३५१९६०
२६अकोला८६६४७७५०२८५६२४
२७वाशिम५८१५५५६०१४५१०८
२८बुलढाणा१०७९४१०००११७७६१२
२९यवतमाळ१११८०१०१७३३२४६७९
३०नागपूर१०३६००९६८८८२८१३१५३८८४
३१वर्धा६८४७६१२२२१५५०८
३२भंडारा९२६७७९९०२०५१०७२
३३गोंदिया१०२६०९४२०१०८७२६
३४चंद्रपूर१७०३६१३२७९२६२३४९५
३५गडचिरोली५८४०४९३१५१८५७
इतर राज्ये/ देश२२१२४२८१५११६३३
एकूण१७०३४४४१५५१२८२४४८०४८३९१०६५१९

(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येतेजिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.)

करोना बाधित रुग्ण –

आज राज्यात ५,२४६ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या १७,०३,४४४ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे –

अ.क्रजिल्हा महानगरपालिकाबाधित रुग्णमृत्यू
दैनंदिनएकूणदैनंदिनएकूण
मुंबई महानगरपालिका८४१२६१६८१२५१०३७७
ठाणे९१३४८५८८६२
ठाणे मनपा१६३४७४५१११११३८
नवी मुंबई मनपा१२६४८५८३१०००
कल्याण डोंबवली मनपा१७०५४५४१९३१
उल्हासनगर मनपा२०१०४२१३१४
भिवंडी निजामपूर मनपा६३४८३४१
मीरा भाईंदर मनपा६०२३९०७६५१
पालघर१४१५५८०२९०
१०वसई विरार मनपा५१२७८१५५९१
११रायगड५३३५११५९०३
१२पनवेल मनपा९५२५१५७५२५
ठाणे मंडळ एकूण१६९३५९१४५७४६१७९२३
१३नाशिक३५२२७२७६५६३
१४नाशिक मनपा१६४६५५१८८८३
१५मालेगाव मनपा१५४१९११५१
१६अहमदनगर१८७३८६२०५३९
१७अहमदनगर मनपा२४१८५१८३५२
१८धुळे१९७७५३१८४
१९धुळे मनपा१२६५५५१५१
२०जळगाव२४४१३९६१०७२
२१जळगाव मनपा१२३९०२८९
२२नंदूरबार१३६४७०१४२
नाशिक मंडळ एकूण८१७२२८६८७११४३२६
२३पुणे१९०७८३६७१८०४
२४पुणे मनपा२३५१७३४५१४०२०
२५पिंपरी चिंचवड मनपा१२७८५१६४११६६
२६सोलापूर१८६३४५०२१०९८०
२७सोलापूर मनपा३८१०४५७५२७
२८सातारा२७५४८६१९१४३९
पुणे मंडळ एकूण१०५१४३०५६०३०९९३६
२९कोल्हापूर४२३३७६११२४८
३०कोल्हापूर मनपा१३७०६४०४
३१सांगली७२२८०९३१०६७
३२सांगली मिरज कुपवाड मनपा१४१९२७४५९६
३३सिंधुदुर्ग१३५०९९१३३
३४रत्नागिरी१००३७३७३
कोल्हापूर मंडळ एकूण१५२१०९९७०३८२१
३५औरंगाबाद३५१४८६३२७९
३६औरंगाबाद मनपा८१२७८३८७०५
३७जालना७०१०६९५२९६
३८हिंगोली१२३७०१७६
३९परभणी१७३७९३१२६
४०परभणी मनपा२९६८११२
औरंगाबाद मंडळ एकूण२१९६३८५८१५९४
४१लातूर३०१२५६३४१५
४२लातूर मनपा३२८४१७२०८
४३उस्मानाबाद५२१५५३२५०४
४४बीड८८१४२९९४३१
४५नांदेड१०३१०३१०
४६नांदेड मनपा३४९०८३२४९
लातूर मंडळ एकूण२४१७०२०४१४२११७
४७अकोला११३८८५११४
४८अकोला मनपा१०४७७९१७१
४९अमरावती४०६३६११४७
५०अमरावती मनपा१११०८३२२०४
५१यवतमाळ३६१११८०३२४
५२बुलढाणा६०१०७९४१७७
५३वाशिम१५५८१५१४५
अकोला मंडळ एकूण१८३५३६४६१२८२
५४नागपूर८९२४८५१५३६
५५नागपूर मनपा३१३७८७४९२२७७
५६वर्धा५८६८४७२१५
५७भंडारा८६९२६७२०५
५८गोंदिया७८१०२६०१०८
५९चंद्रपूर११५१०२७४१२७
६०चंद्रपूर मनपा३७६७६२१३५
६१गडचिरोली१०४५८४०५१
नागपूर एकूण८८०१५२८५०३६५४
इतर राज्ये /देश१०२२१२१५१
एकूण५२४६१७०३४४४११७४४८०४

(टीप– आज मृत्यू रिकॉन्सिलिएशन प्रक्रियेमुळे काही जिल्हे आणि मनपाच्या प्रगतीपर मृत्यू संख्येत वाढ झाली आहेही वाढ कोल्हापूर –२६कोल्हापूर मनपा १०सोलापूर – २९सांगली –५१ आणि नांदेड –२३ अशी आहे.  त्यामुळे राज्याच्या एकूण मृत्यू संख्येत १३९ ने वाढ झाली आहे.

ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो. )