लातूर जिल्हयात बुधवारपासून 30 जूलैपर्यंत लॉकडाऊन राहणार

लातूर, दि.14:- जिल्ह्यात कोरोना विषाणुचा वाढत चाललेला प्रादुर्भाव व रुग्णसंख्या विचारात घेता कोरोना विषाणुच्या संसर्गाची साखळी तोडण्या्च्या दृष्टीकोनातुन खबरदारीचा उपाय म्हणून संपुर्ण जिल्हयात संचारबंदी लागू करणे आवश्यक असल्या्ने लातूर जिल्ह्यात 15जूलै ते 30 जूलै 2020 पर्यंत फौजदारी प्रक्रीया संहिता 1973 चे कलम 144 नुसार संचारबंदी लागू करण्यात आली असून या संचारबंदीच्या कालावधीत विविध आस्थापना व सेवांसंदर्भात या आदेशाद्वारे सविस्तपर निर्देश निर्गमीत करण्यात येत आहेत.

लातूर जिल्ह्यातील सर्व आस्थाापना दिनांक 15 जूलै 2020 ते 30 जूलै 2020 या कालावधीत पूढील निर्देशांना अधिन राहुन संपुर्णपणे बंद राहतील. सर्व किराणा दुकान, सर्व किरकोळ व ठोक विक्रेते यांची दुकाने दिनांक 15जूलै 2020 ते 20 जूलै 2020 पर्यंत संपूर्णतः बंद राहतील. तदनंतर दिनांक 21 जूलै 2020 ते 30 जूलै 2020 या कालावधीत सकाळी 07.00 ते दुपारी 12.00 वाजेपर्यत केवळ अत्या वश्यकक वस्तुंरचा पुरवठा दुकान न उघडता घरपोच करता येईल. किराणा मालाचे ठोक विक्रेते यांची दुकाने दुपारी 12.00 वाजेपर्यंत सुरु राहतील, इतर सर्व दुकाने व अस्थािपना बंद राहतील.

Zomato, Swigy व तत्सम ऑनलाईन पोर्टलवरुन मागविले जाणारे खादयपदार्थ पुरवठा सेवा दि. 15 जूलै 2020 पासून ते दिनांक 30जूलै 2020 रोजीचे पर्यंत बंद राहील. सार्वजनिक/ खाजगी क्रिडांगणे / मोकळया जागा, उदयाने, बगीचे हे संपूर्णतः बंद राहतील. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी Morning walk व Evening walk प्रतिबंधीत राहील. उपहारगृह बार, लॉज, हॉटेल्सप (कोविड-19 करीता वापरात असलेले वगळून) रिसॉर्ट, मॉल, बाजार, मार्केट संपूर्णत बंद राहतील. सर्व केश कर्तनालय/सलुन/ब्यु,टी पार्लर दुकाने संपूर्णतः बंद राहतील.

सर्व किरकोळ व ठोक विक्रीचे ठिकाणे मोंढा / आडत / भाजी मार्केट / फळे विक्रेते / आठवडी व दैनिक बाजार / फेरीवाले हे सर्व ठिकाणी दिनांक 15 जूलै 2020 ते 20 जूलै 2020 पर्यंत संपूर्णतः बंद राहतील. तदनंतर दिनांक 21 जूलै 2020 ते 30 जूलै 2020 या कालावधीत केवळ ठोक विक्रीचे ठिकाणे भाजी मार्केट / फळे विक्रेते दुपारी 10.00 वाजेपर्यंत चालू राहतील व किरकोळ विक्रेत्यां0ना दुपारी 12.00 वाजेपर्यंत घरपोच सेवा (स्टॉवल न लावता) पुरविता येईल.

मटन, चिकन, अंडी, मासे इत्यारदी ची विक्री दिनांक 15 जूलै 2020 ते 20 जूलै 2020 पर्यंत संपूर्णतः बंद राहतील. तदनंतर दिनांक 21 जूलै 2020 ते 30 जूलै 2020 या कालावधीत सकाळी 07.00 ते दुपारी 12.00 वाजेपर्यत चालु राहतील. शाळा, महाविदयालय, शैक्षणिक संस्थाी, प्रशिक्षण संस्थाा सर्व प्रकारचे शिकवणी वर्ग संपूर्णतःबंद राहतील. सार्वजनिक व खाजगी प्रवासी वाहने दोन चाकी, तीन चाकी व चार चाकी संपूर्णतः बंद राहतील तथापी, अत्याावश्यलक सेवेतील वाहने, पूर्व परवानगी प्राप्त वाहने व वैदयकीय कारणास्त्व प्रवासासाठी खाजगी वाहनाचा वापर अनुज्ञेय राहील.

सार्वजनिक व खाजगी बस सेवा, ट्रक, टेम्पोे, ट्रेलर, ट्रॅक्टतर इत्यारदीसाठी संपूर्णतः बंद राहतील. तथापि, कोरोणा विषाणू प्रतिबंधात्माक उपाययोजनांचे काम करणारे लातूर महानगरपालिकेचे, पोलिस विभागाचे व राज्य व केंद्रीय विभागाचे कर्मचारी व वाहने तसेच अत्याेवश्यिक सेवा देणा-या कर्मचारी व वाहनांना सदरच्या‍ आदेशानुसार वगळण्यात येत आहेत. तसेच अत्यावश्यक सेवा व वस्तु यांचा पुरवठा करणारी घाऊक वाहतूक वगळण्यात येत आहे.सर्व प्रकारचे बांधकाम / कंस्ट्रक्शनची कामे संपूर्णतः बंद राहतील तथापी ज्या बांधकामाच्या जागेवर कामगारांची निवास व्यवस्था (In-Situ construction) असेल तरच त्यांना काम सुरु ठेवता येईल. सर्व चित्रपटगृह, व्यायामशाळा,जलतरण तलाव,करमणूक उदयोग, नाटयगृह, बार, प्रेक्षागृह संपूर्णतः बंद राहतील. मंगल कार्यालय, हॉल, लग्न समारंभ, स्वागत समारंभ संपूर्णतः बंद राहतील. या आदेशानुसार लागु करण्यात येत असलेल्या‍ संचारबंदीच्या कालावधीत केवळ नोंदणीकृत विवाह (Registered Marriage) अनुज्ञेय असेल.

सामाजीक / राजकीय / क्रिडा / मनोरंजन / सांस्कृजतीक / धार्मीक कार्यक्रम व सभा संपूर्णतः बंद राहतील. धार्मीक स्थgळे / सार्वजनिक प्रार्थनास्थरळे संपूर्णतः बंद राहतील. लातूर शहरातील सर्व खाजगी कार्यालये बंद राहतील. E-Commerce सेवा उदा. Amazon, Flipkart व तत्साम सेवा दि. 15 जूलै 2020 ते 20 जूलै 2020 पर्यत संपूर्णतः बंद राहतील. तदनंतर दिनांक 21 जूलै 2020 पासुन चालू राहतील. सॉ-मील (लाकडाचे दुकान) केवळ स्म2शानभुमीच्या बाजुला असेल तरच सुरु ठेवता येईल. इतर ठिकाणी बंद राहतील. तथापि, पूढील अत्यातवश्य क बाबी/ सेवा मर्यादीत स्वुरुपात व निर्बंधासह सुरु राहतील. दुध विक्री व वितरण सकाळी 10.00 वाजेपर्यंत घरपोच अनुज्ञेय राहील. तथापी दुध संकलन नेहमीप्रमाणे विहीत वेळेनुसार सुरु ठेवता येईल. सर्व खाजगी व सार्वजनिक वैदयकीय सेवा, पशुचिकित्सा सेवा त्यांचे नियमीत वेळेनुसार सुरु राहतील. सर्व रुग्णालये व रुग्णालयाशी निगडीत सेवा आस्थापना त्यांचे नियमीत वेळेनुसार सुरु राहतील व कोणतेही रुग्णा्लय लॉकडाऊनचा आधार घेऊन रुग्णांना आवश्यक सेवा नाकरणार नाही. अन्य‍था संबंधित संस्था कारवाईस पात्र राहील. ऑनलाईन औषध वितरण सेवा व दवाखान्यातलगत असलेली औषध विक्री दुकाने दिनांक 15 जूलै 2020 ते 30 जूलै 2020 या कालावधीत 24 तास सुरु ठेवता येतील. इतर ठिकाणी असलेले मेडीकल दुकाने दिनांक 15जूलै 2020 ते 30 जूलै 2020 सकाळी 07.00 ते दुपारी 12.00 या कालावधीत सुरु ठेवता येतील. सर्व न्यायालये व राज्यल शासनाचे / केंद्र शासनाचे कार्यालय तसेच शासन अंगीकृत उपक्रम व स्था्निक संस्थेवची कार्यालये शासन निर्देशानुसार विहीत कर्मचारी मर्यादेनुसार सुरु ठेवता येतील. शक्य् असल्याास Work from home चा पर्याय वापरण्यासत यावा.

शासकीय कर्मचा-यांसाठी आवश्यनक पासची आवश्य्कता राहणार नाही, तथापि स्वतःचे ओळखपत्र सोबत बाळगणे आवश्यपक राहील. पेट्रोलपंप व गॅसपंप सुरु राहतील. परंतु सदर ठिकाणी अत्यावश्यक सेवेतील (पोलीस, आरोग्यथ विभाग इतर शासकीय विभाग) वाहने, अत्यावश्यक सेवेत कार्यरत असणारे शासकीय कर्मचारी यांचे वाहने, अत्यावश्यक सेवा पुरविणारे खाजगी आस्थापनाचे ( घरगुती गॅस वितरक, पिण्याहचे पाणी पुरविणारे, इत्यादी ) वाहने यांनाच इंधन पुरवठा करण्यागत येईल. स्वतःचे ओळखपत्र, गणवेश असणे आवश्यखक राहील. एलपीजी गॅस सेवा घरपोच गॅस वितरण नियमानुसार राहील. कर्मचा-यांना गणवेश, ओळखपत्र बंधनकारक आहे. औदयोगीक व इतर वस्तुची पुरवठा साखळी अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक अशी स्थानिक, आंतरजिल्हा, आंतरराज्य् वाहतुक, शासकीय नियमानुसार सुरु राहील. दैनिक वर्तमानपत्रे, नियतकालिक यांची छपाई व वितरण व्यमवस्थाह तसेच डिजीटल / प्रिंटमिडीया यांची कार्यालय शासकीय नियमानुसार सुरु राहतील. वर्तमानपत्रांचे वितरण सकाळी 06.00 ते 09.00 या वेळेमध्येच अनुज्ञेय राहील. पाणीपुरवठा करणारे टॅंकरला नियमानुसार परवानगी राहील. संस्थाेत्म क अलगीकरण / विलगीकरण व कोव्हिड केअर सेंटर करता शासनाने ताब्याेत घेतलेल्या व मान्यता दिलेल्याो कार्यालयाच्याा जागा, इमारती नियमानुसार सुरु राहतील. सर्व राष्ट्रीयकृत व आरबीआयने मान्यता दिलेल्या‍ बॅंका दिनांक 15 जूलै 2020 ते 20 जूलै 2020 या कालावधीत फक्त‍ शासकीय व्यवहाराचे कामकाज करता येईल. खाजगी ग्राहकांना प्रवेश नसेल. दिनांक 21 जूलै 2020 ते 30 जूलै 2020 या कालावधीत नियमानुसार किमान मनुष्यबळासह सुरु राहतील. बॅंकेच्या इतर ग्राहकसेवा जसे ऑनलाईन, एटीएम सेवा सुरु राहतील. संपूर्ण लातूर जिल्ह्याातील न्यायालयाचे कर्मचारी, अधिकरी, न्यायाधीश, वकील,शासकीय, राज्य / केंद्र शासनाचे कर्मचारी. शासन अंगीकृत कर्मचारी, डॉक्टर नर्स, अंगणवाडी कर्मचारी, आशा वर्कर, वर्तमानपत्र, प्रिंटीग व डिजीटल मिडीयाचे कर्मचारी, फार्मा व औषधी संबधित मेडीकल शॉपचे कर्मचारी, दुध विक्रेते, अत्या्वश्य क सेवा जसे कृषी, बी-बियाणे,खते, गॅस वितरक, पाणी पुरवठा, आरोग्यय व स्ववच्छजता करणारे शासकीय व खाजगी कामगार, अग्निशमन सेवा, जलनिःसारण तसेच पूर्वपावसाळी व पावसाळया दरम्यातन करावयाची अत्याावश्यनक कामे करणारे व विज वहन व वितरण कंपनीचे कर्मचारी, महानगरपालिकचे कर्मचारी, पोलीस विभागाचे कर्मचारी, महसुल विभागाचे कर्मचारी तसेच कंन्टेनमेंट झोन करीता नियुक्त कर्मचारी यांनाच चार चाकी, दुचाकी (स्वतः करीता फक्त) वाहन वापरण्यांस परवानगी राहील. या सर्व कर्मचारी / अधिकारी यांनी स्व तःचे कार्यालयाचे ओळखपत्र तसेच शासकीय कर्मचारी सोडून इतरांनी स्वीतःचे आधार कार्ड सोबत ठेवावे. वाहन फक्त शासकीय कामासाठी अथवा कामाचे जबाबदारीनुसार व शासकीय अथवा संस्थेने दिलेल्याा वेळेतच वापरता येईल. औषध व अन्ना उत्पादन, सलग प्रक्रिया आणि निर्यात उदयोग व त्याचे पुरवठादार नियमानुसार चालू राहतील.

बी-बियाणे, शेतीसाठी लागणारे औषधे, रस्सी, ताडपत्रीची दुकाने सकाळी 07.00 ते 12.00 वाजेपर्यंत सुरु ठेवता येतील. अन्न पक्रीया (Food Processing) व शेतमालाशी कृषि निगडीत प्रक्रिया उदयोग, कारखाने सुरु ठेवता येतील, मात्र कर्मचा-यांनी त्यांची ओळखपत्रे सोबत ठेवणे बंधनकारक राहील. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आस्था्पनांनी work from home चा पर्याय वापरावा. अत्यावश्यक वाहनांना साहित्यी पुरविणारे अॅटोमोबाईल्स, शेतीसाठीचे फवारणी यंत्र दुरुस्ती दुकाने यांना सकाळी 07.00 ते दुपारी 12.00 वाजेपर्यंत आस्थापना सुरु ठेवता येतील. सर्व वेद्यकीय, परिचारीका, पॅरामेडिकल कर्मचारी, सफाई कर्मचारी व अॅम्बुलन्स यांना जिल्ह्यातर्गत वाहतुकीसाठी परवानगी राहील. वाहनांचे अधिकृत सर्विंस सेंटर फक्त अत्या्वश्यक सेवेतील वाहनांना (वैद्यकीय सेवेतील, पोलीस व इतर शासकीय यंत्रणेची वाहने) यांना सुविधा पुरवतील. त्यांच्या कर्मचा-यांना गणवेश व ओळखपत्र बंधनकारक राहील

वृध्द व आजारी व्याक्तीयकरीता नियुक्तय केलेले मदतनीस यांच्यार सेवा सरु राहतील. अंत्याविधीसाठी 20 व्यक्तीच्या उपस्थितीस परवानगी असेल. शेतीच्या मशागतीस मुभा असेल. मग्रारोहयोची कामे सुरु राहतील. कामाच्याय ठिकाणी शारीरीक अंतर पाळणे बंधनकारक आहे. स्वीस्तक धान्यथ दुकाने सुरु राहतील. संपुर्ण लातूर जिल्ह्या त 65 वर्षावरील सर्व व्यनक्ती आणि जोखमीचे आजार (मधुमेह, उच्चह रक्तमदाब, दमा, यकृत व मुत्रपिंडाचे आजार, कर्करोग HIV बाधित रुग्ण, गरोदर महिला, वय वर्षे 10 पेक्षा कमी वयोगटातील मुले यांना अत्यावश्यक सेवा व वैदयकीय सेवा शिवाय घराबाहेर जाता येणार नाही. तसेच कोणत्या‍ही व्यदक्तीवस अत्याावश्येक वैदयकीय कारणाशिवाय घराबाहेर पडता येणार नाही. याशिवाय कोणतेही व्यतक्तीत पायी अथवा सायकलवर अथवा चारचाकी अथवा दोन चाकी वाहन घेऊन फिरणार नाही, इतर कोणतेही व्यनक्तीा वाहन घेऊन फिरत असल्याकस त्यापचे चारचाकी / दुचाकी वाहन जप्तइ करण्याात येईल. त्यानचा वाहन परवाना रद्द करण्यायत येईल व त्याच्यावर साथरोग नियंत्रक कायदयातील तरतुदीनुसार व तत्साम कायदयानुसार गुन्हा नोंद करण्यारत येईल. केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी दिलेले कोवीड-19 च्याा व्यवस्थाापनाबाबतचे राष्ट्रीय निर्देशाचे पालन करणे सर्वाना बंधनकारक आहे. तसेच सर्व आस्था्पना प्रमुखानी त्यांच्या अधिनस्तक कर्मचारी यांच्याे सुरक्षेतेसाठी त्यांच्या मोबाईलमध्येे आरोग्य् सेतु अॅप डाऊनलोड केल्यांची खात्री करावी. आरोग्य सेतु अॅपच्या माध्यमातून संभाव्य लागण विषयी सुचना प्राप्ते होत असल्यामुळे व्यक्तीस स्वसंरक्षणासाठी त्याचा उपयोग होतो. उपरोक्त् आदेश सर्व संबंधिताना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्यष नसल्याोने साथरोग नियंत्रण अधिनियम 1897 मधील प्राप्त् अधिकाराचा वापर करुन एकतर्फी काढण्या त आलेला आहे. या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करुन तात्कााळ कार्यवाही करण्याीत यावी. आदेशाचे पालन न करणा-या कोणतीही व्यक्ती, संस्था, अथवा समुह, भारतीय दंड संहिता 1860, साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 व आपत्ती, व्यवस्थाापन अधिनियम 2005, मधील तरतुदी नुसार शिक्षेस पात्र राहील. परंतु आदेशाची अंमलबजावणी करताना सदभावनेने केलेल्या कृत्यासाठी कोणत्याही अधिकारी / कर्मचारी यांचे विरुध्द कार्यवाही केली जाणार नाही. असेही आदेशात नमुद केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *